Sdg ใน ข้อ ที่ 16 คือ อะไร (2023)

1. Sustainable Development Goal 16: สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive ...

 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดความรุนแรงทุกรูปแบบ (16.1) ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก (16.2), นิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม (16.3), ลดการลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม (16.4), ลดการทุจริตคอรัปชั่น (16.5) พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส (16.6) มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (16.7), เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรโลกบาล (16.8), เอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน (16.9) และการเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (16.10) ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 16

2. เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16: Peace, justice ...

 • Oct 12, 2020 · สันติภาพ ความสงบสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ...

 • สันติภาพ ความสงบสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม บางภูมิภาคในโลกยังตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้…

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16: Peace, justice ...

3. สำรวจสถานะ การพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 16” กุญแจสำคัญสู่ทุกเป้าหมาย - TDRI

สำรวจสถานะ การพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 16” กุญแจสำคัญสู่ทุกเป้าหมาย - TDRI

4. Goal 16: Peace Justice and Strong Institution - SDG Move

 • Oct 7, 2016 · เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote ...

 • เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อก […]

Goal 16: Peace Justice and Strong Institution - SDG Move

5. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs - SDG Move

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ...

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs - SDG Move

6. เป้าหมาย SDGs 17 ประการ - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง. 1.3, ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตการคุ้มครองทางสังคม ...

 • เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Science SDGs

เป้าหมาย SDGs 17 ประการ - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7. SDGs คืออะไร? สำคัญอย่างไร? - กองอาคารสถานที่

 • Aug 18, 2021 · SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) ...

 • SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ …

SDGs คืออะไร? สำคัญอย่างไร? - กองอาคารสถานที่

8. Sustainable Development Goals Ep.1 ความยั่งยืน และ ESG ความหมายและ ...

 • Jul 11, 2023 · เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมาย SDG 15 ข้อที่ผ่านมานั้น จะประกอบไปด้วย 3 มิติที่สำคัญ แต่ใน SDG 16 และ 17 ที่เป็น สอง ข้อสุดท้ายนั้นเป็นการเสริมสองมิติที่ทำให้ 3 มิติแรก สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ...

 • เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ประการ สามารถแบ่งแยกย่อยออกมาได้ 3 มิติหลักๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เรานำเป้าหมายนี้ไปใช้ในการพัฒนาทุกภาคส่วนในประเทศ

Sustainable Development Goals Ep.1 ความยั่งยืน และ ESG ความหมายและ ...

9. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง. ของ SDGs ...

 • การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

10. [PDF] เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals ...

 • การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการ. พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี2543 ประเทศไทยและ.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 03/08/2023

Views: 5245

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.