L'importance des éléments artistiques (2023)

1. L'importance des éléments artistiques

 • 7 décembre 2012 · Les éléments artistiques sont comme le cœur de la création artistique. Parce que dans une composition artistique, cela consiste à esquisser (dessiner au trait), à arranger pour créer de la beauté (arranger des images) et à utiliser ...

 •           Depuis la dernière fois, nous connaissions déjà la signification des éléments artistiques. Connaissons maintenant l’importance des éléments de l’art. Que les éléments de...

ความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์

2. Signification et importance des éléments artistiques

 • L'élément de l'art est la beauté. ajustement parfait qui est le fondement du contenu de l'art C'est également un outil artistique important permettant aux créateurs de communiquer leurs propres idées aux autres (Suchart Thaothong, Sangkhom Thongmee, Thamrongsak ...

 • Signification et importance des éléments artistiques Nous, les humains, percevons la beauté et la satisfaction des choses différemment des autres. Le niveau de satisfaction de chaque personne est différent...

3. Éléments artistiques

 • 1. La proportion de l'image (Proportion) · 2. L'équilibre de l'image (Balance) · 3. Le rythme de l'image (Rythme) · 4. L'accent ou la mise en valeur de l'image (Emphasis) · 5. L'unité ( Unité) · 6. Conflit ( ...

 • องค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) คือ?         การนำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ ดัดแปลง สร้างสรรค์ จัดร่วมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วนรูปร่าง รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่มี ความเหมาะสมส่วนจะเกิดความงดงาม น่าสนใจหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการนำเสนอภาพรวมของงาน ว่ามีการสื่อถึงเรื่องราว วัตถุประสงค์ ในงานการออกแบบของเรา โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ ดังนี้         1. สัดส่วนของภาพ (Proportion)         2. ความสมดุลของภาพ (Balance)         3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm)         4. การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis)         5. เอกภาพ (Unity)         6. ความขัดแย้ง (Contrast)         7. ความกลมกลืน (Harmony)         สิ่งต่างๆ ที่เราควรนำมาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน คือ จุด, เส้น, รูปร่าง– รูปทรง, สี, ลักษณะผิว ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะนำมาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกว่า องค์ประกอบศิลป์ (Composition) รูปแบบการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ         การจัดองค์ประกอบ เป็นหลักที่สำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ล้วนมีจุดเด่นที่เน้นเป็นหลักใหญ่ๆ อยู่ในตัวดัวยกัน 2 ประการ คือ ทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ ได้แก่ เส้น, สี, แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความงามทางศิลป์ (Art Composition)         ทางด้านเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออก ให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปินจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องราว ผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากรวมองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกัน ถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอ งานศิลปะนั้นๆ ก็จะขาดความงามของเรื่องราวที่จะเสนอถึงเรื่องที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ได้ตรงกับหัวข้อเรื่องหรือชื่อภาพนั้นไป ดังนั้น การจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงให้ความสำคัญในการคิด ประยุกต์ ดัดแปลง เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดผู้ชม หรือหน้าสนใจในงานนั้นๆ เพราะจะทำให้ ความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์         องค์ประกอบศิลป์ เป็นเรื่องที่ผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะนำไปใช้ได้ให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้างหรือรูปร่างของภาพ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ ได้ เช่น การจัดวางสิ่งของเพื่อตกแต่งบ้าน, การจัดสำนักงาน,การจัดโต๊ะอาหาร, จัดสวน, การออกแบบปกรายงาน, ตัวอักษร, และการจัดบอร์ดกิจกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้กับการออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี้ เราต้องอาศัยหลักองค์ประกอบศิลป์ทั้งสิ้น ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญ         ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรานำมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทุกรูปแบบได้ดี ให้น่าสนใจ และมีความสวยงาม ดังนี้ 1. จุด ( Point, Dot )         คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นส่วนเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่นๆ เช่น การนำจุดมาเรียงต่อกันตามตำแหน่งที่เหมาะสม และซ้ำๆ กัน จะทำให้เรามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิว และการออกแบบที่น่าตื่นเต้นได้ จากจุดหนึ่ง ถึงจุดหนึ่งมีเส้นที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่เห็นได้ด้วยจินตนาการ เราเรียกว่า เส้นโครงสร้าง นอกจากจุดที่เรานำมาจัดวางเพื่อการออกแบบ เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเป็นธรรมชาติ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราได้ เช่น ข้าวโพด รวงข้าว เมล็ดถั่ว ก้อนหิน เปลือกหอย ใบไม้ ลายของสัตว์นานาชนิด ได้แก่ เสือ ไก่ นก สุนัข งู ม้าลาย และแมว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการซ้ำกันอย่าง มีจังหวะและมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เช่น การออกแบบลูกคิด ลูกบิดประตู การร้อยลูกปัด สร้อยคอ และเครื่องประดับต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากจุดทั้งสิ้น 2. เส้น ( Line)         เกิดจากจุดที่เรียงต่อกัน หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้านำจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทำหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก รวมทั้งเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ         เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึกและอารมณ์ด้วย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย ลักษณะของเส้น         เส้นมีจุดเด่นที่นำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงต่างๆ มากมาย เพื่อต้องการสื่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน         1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่นเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง         2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย         3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง         4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะมีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว             อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง         5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล         6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลัง              ความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด         7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง         8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความเครียด ความสำคัญของเส้น         - ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วนๆ         - กำหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทำให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา         - กำหนดเส้นรอบนอก ของรูปทรง ทำให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น         - ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น         - ให้ความรู้สึก ด้วยการเป็นแกน หรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 3. รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form)         รูปร่าง คือ พื้นที่ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมี ความชัดเจน และสมบูรณ์ รูปร่างและรูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ คือ         รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัด หรือคำนวณได มีกฎเกณฑ์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรูปทรงต่างๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่นๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน         รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ นำรูปทรงที่มีอยู่ตามธรรมชาติรอบตัวเรา เช่น ดอกไม้, ใบไม้, สัตว์ต่างๆ , สัตวน้ำ, แมลง, มนุษย์ เป็นต้น มาใช้เป็นแม่แบบในการออกแบบ และสร้างสรรค์ โดยยังคงให้ความรู้สึก และรูปทรงที่เป็นธรรมชาติอยู่ส่วนผลงานบางชิ้น ที่ล้อเลียนธรรมชาติ โดยใช้รูปทรงเช่น ตุ๊กตาหมี, การ์ตูน, อวัยวะของร่างกายเรา เป็นต้น ยังคงเป็นรูปทรงตามธรรมชาติ ให้เห็นอยู่ บางครั้งได้มีการนำวัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, กิ่งไม้, ขนนก ฯลฯ นำมาออกแบบ ดัดแปลง สร้างสรรค์ผลงาน รูปทรงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก         รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่ไม่แน่นอน ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว เลื่อนไหล ให้ความอิสระ และได้อารมณ์ ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปธรรมชาติ ที่ถูกกระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม จนไม่เหลือสภาพเดิม

4. Principes de composition artistique - Indrachai Commercial College

 • composition artistique Il y a 5 principes à considérer : 1. Proportion 2. Équilibre (Balance) 3. Rythme (Rythme) 4. Accentuation (Emphasis)

 • ËÅÑ¡¡ÒèѴͧ¤ì»ÃСͺÈÔÅ»ì

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ - วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

5. Principes des éléments artistiques (Composition) - signifie rassembler les éléments visuels de l'art qui...

 • Principes des éléments artistiques (Composition) signifie rassembler les éléments visuels de l’art. Qui se compose de points, de lignes, de formes, de proportions, de lumière, d'ombres, de couleurs, de zones vides, de textures. Organisez des images ou des éléments ensemble et donnez ...

 • rétrospective

6. Unité 1 Principes de la composition artistique, page 2 - e-learning - Google Sites

 • éléments artistiques C'est comme le cœur de la création artistique. Parce que dans une composition d'œuvre d'art Il s’agit de dessiner (dessiner au trait), d’arranger pour créer de la beauté. (Organisation de l'image) et utilisation de la couleur (théorie des couleurs) qui...

 • éléments artistiques C'est comme le cœur de la création artistique. Parce que dans une composition d'œuvre d'art Il s’agit de dessiner (dessiner au trait), d’arranger pour créer de la beauté. (arrangement des images) et l'utilisation de la couleur (théorie des couleurs), chacun d'entre eux devant être appris plus en détail dans les éléments de l'art. Il s’agit donc d’une base importante pour rassembler de nombreux types de connaissances. Il faut donc l’apprendre avant d’étudier autre chose. Prapaso)

หน่วยที่ 1 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หน้า2 - e-learning - Google Sites

7. Éléments d'art - Art Blog - WordPress.com

 • Les éléments de l’art sont la beauté, la pertinence et l’harmonie, qui sont les fondements du contenu de l’art. C'est aussi un outil important. Grâce à l'art, les créateurs peuvent communiquer leurs propres idées à d'autres personnes (Suchat Thaothong, Sangkhom Thongmee, Thamrong ...

 • Signification et importance des éléments artistiques Nous, les humains, reconnaissons...

องค์ประกอบของศิลป์ - Art Blog - WordPress.com

8. 1.1 Définition des éléments artistiques - Google Sites

 • Les éléments artistiques font référence à l'art créé par les humains pour exprimer des émotions, des sentiments, des pensées ou la beauté, qui se compose de parties créées par les humains et de parties qui sont des expressions résultant de structures matérielles (Chalud Nim ...

 • 1.1 Signification des éléments artistiques

1.1 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ - Google Sites

9. Chapitre 1 Signification des éléments artistiques

 • Les éléments artistiques font référence à des choses que les artistes et les designers utilisent comme support pour exprimer et créer du sens. En les assemblant et en créant une forme distincte.

 • Signification des éléments artistiques    Le mot élément, selon le dictionnaire du Royal Institute, désigne diverses parties qui s'assemblent pour créer une forme...

บทที่ 1 ความหมายองค์ประกอบศิลป์

10. Éléments artistiques - Classe d'art inversée

 • Les éléments de l’art sont la beauté, la pertinence et l’harmonie, qui sont les fondements du contenu de l’art. C'est également un outil artistique important permettant aux créateurs de communiquer leurs propres idées à d'autres personnes (Suchart Thaothong, Sangkhom Thongmee, Thamrongsak ...

 • Concernant la signification et l’importance des éléments artistiques, nous, les humains…

องค์ประกอบศิลป์ - ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

11. [PDF] Définition des éléments artistiques

 • Unité, proportion, équilibre, rythme et concentration, harmonie et conflit. Œuvres d'arts visuels. Principes d'agencement Éléments d'art. Page 5 ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 02/01/2024

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.