6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (2024)

De Google Play Store is de standaard plaats waar we onze apps halen, maar er zijn nog heel wat meer appwinkels die wat te bieden hebben. Elk hebben ze wel hun eigen troeven, en ze komen vaak met goede reden om Googles Play Store links te laten liggen. Dit is ons overzicht.

1. Amazon Appstore

De standaard applicatiewinkel voor Amazon Kindle-apparaten, maar hij is ook gewoon te installeren op jouw telefoon als een app. Naast de Google Play Store is dit waarschijnlijk een van de betere opties voor beginners die andere oorden willen verkennen, want de Appstore van Amazon is zowel een veilige als gebruiksvriendelijke plek.

Minder goed aan deze applicatiewinkel is het aanbod, dat had gerust wat uitgebreider gemogen. Al zal de Appstore van Amazon met de komst van Windows 11 eind 2021 of begin 2022 veel meer aandacht krijgen, want dankzij deze winkel kan je straks Android-apps op je pc draaien. Amazons winkel zal ook met appbundels werken, net als de Google Play Store, en ook dat zal het aanbod in de toekomst alleen ten goede komen.

Hoeveel apps?

460.000+

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (1)

2. F-Droid

Dit is een van de oudere applicatiewinkels op de lijst, en hij staat volledig in het teken van FOSS-apps. Dat staat voor free en open-source software. Bij de meeste apps van F-Droid kan iedereen die wil de code controleren, en je vindt daarom veel privacyvriendelijke alternatieven voor populaire apps. Wanneer apps geen open broncode hebben, wordt dat expliciet in F-Droid aangeduid.

Daarnaast kan je ontwikkelaars van je favoriete gratis apps makkelijk steunen dankzij vrije schenkingen. Deze appwinkel is erg geschikt voor heel wat niche-apps en echte 'power users'. Je vindt er software die niet in Googles applicatiewinkel staat. F-Droid kan gratis als apk worden geïnstalleerd.

Hoeveel apps?

5.600+

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (2)

3. Aptoide

Nog zo'n oude bekende. Aptoide wil zich graag in de verf zetten als een van de meest complete alternatieven voor Googles applicatiewinkel, en het heeft dan ook een verg ruim aanbod. Aptoide komt bijvoorbeeld met heel wat meer populaire apps, waaronder de apps van Facebook, en daarnaast stuit je ook op apps die in de Play Store niet te vinden zijn.

Aptoide heeft namelijk soepelere regels voor ontwikkelaars, en de winkel staat dan ook bekend voor schimmigere apps en apps en games met volwassen inhoud. Aptoide voelt een beetje als het Wilde Westen. Een kritische blik samen met wat gezond verstand, is dus een goede combinatie voor wie deze appstore bezoekt. Je kan Aptoide als een apk-bestand downloaden en installeren.

Hoeveel apps?

1.000.000+

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (3)

4. APK Mirror

APK Mirror is de winkel waar je niet alleen apps vindt, maar ook nog eens alle voorgaande versies. De dienst is ideaal om geografische restricties met apps te omzeilen en je kan soms apk-bestanden van populaire apps vinden met updates die slechts beperkt zijn uitgerold. De ideale manier om al wat vroeger aan de slag te kunnen met nieuwe functies.

APK Mirror scant zelf de apps om malware af te wenden en je vindt er alleen gratis apps. Het verdienmodel van de website bestaat volledig uit advertenties die getoond worden. APK Mirror bestaat bovendien enkel in de vorm van de website die je kan bezoeken, en er is dus geen app. Wel brengen de mensen achter dit platform de APK Mirror Installer uit, dat is een handige tool waarmee je zowel apk-bestanden als appbundels kan installeren.

Hoeveel apps?

Onbekend

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (4)

Gerelateerde artikelen

Andere applicatiewinkels updaten hun apps automatisch in Android 12 17 november 2022

5. Huawei AppGallery

De AppGallery mist een aantal belangrijke apps, waaronder bijvoorbeeld de apps van Google en die van Facebook. Het is ook al genoeg besproken in verband met Amerikaanse sancties namens Huawei. Toch blijft het een goedwerkende appwinkel die ook snel groeit, en hij is voor alle telefoons beschikbaar als een apk-bestand dat je zelf kan installeren.

Huawei zet in op het aantrekken van lokale appontwikkelaars, en je kan dus al een leuk aanbod aan Nederlandse apps in de AppGallery vinden, waaronder deze hele bekende app. Net als de Amazon Appstore is ook de appwinkel van Huawei zowel een gebruiksvriendelijke als veilige omgeving. Al zijn we geen fan van de regelmatige pop-up-advertenties.

Hoeveel apps?

Onbekend

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (6)

Gerelateerde artikelen

Google in de VS voor de rechter vanwege machtsmisbruik in Play Store 17 november 2022

6. Aurora Store

Wil je de het volledige appaanbod van de Google Play Store, maar dan in een toegankelijke verpakking en met een focus op privacy? De Aurora Store werkt als een client voor de Play Store en de app heeft een aantal troeven. Je kan bijvoorbeeld apps installeren zonder op de Google-account in te loggen. Daarnaast kan Aurora meerdere apps tegelijk downloaden en er is ook een integratie met Exodus Privacy. Dat is een dienst die onderzoekt in welke mate apps rekening houden met je privacy. Je ontdekt of en hoeveel trackers apps gebruiken om jou te volgen. De Aurora Store toont ook geen reclame en pakt uit met een fijne vormgeving.

Hoeveel apps?

2.890.000+ apps

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (8)

Gebruik jij al alternatieve appwinkels op jouw smartphone, en zo ja welke? Heb je een of meerdere van bovenstaande alternatieven al gebruikt, en wat zijn je ervaringen? Laat het ons weten in de reacties onderaan dit artikel. Bekijk ook onze beste Google Maps-alternatieven.

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

As an enthusiast with demonstrable knowledge in the field of alternative app stores, I'd like to share insights into the concepts mentioned in the article.

Amazon Appstore: The Amazon Appstore serves as an alternative to the Google Play Store, particularly popular for Amazon Kindle devices. While its app selection may not be as extensive, it stands out for its safety and user-friendly interface. The article mentions that Amazon's Appstore is expected to gain more attention with the advent of Windows 11, enabling the use of Android apps on PCs. This store will also support app bundles, similar to the Google Play Store.

F-Droid: F-Droid is highlighted as one of the older app stores, focusing on Free and Open-Source Software (FOSS) apps. The emphasis on open-source allows users to scrutinize the code for privacy-friendly alternatives to mainstream apps. F-Droid caters to niche apps and power users, offering software not found in the Google Play Store. It is notable for supporting developers through free donations.

Aptoide: Aptoide positions itself as a comprehensive alternative to the Google Play Store with a vast selection, including popular apps like those from Facebook. However, the article warns about the store's more lenient developer rules, potentially leading to the presence of less secure or mature content. Users are advised to exercise caution and a critical eye when using Aptoide.

APK Mirror: APK Mirror is introduced as a store providing not only apps but also previous versions of them. It is ideal for bypassing geographical restrictions and obtaining early access to app updates. The platform scans apps for malware, offers only free apps, and sustains itself through advertising. APK Mirror does not have a dedicated app; instead, users can visit the website or use the APK Mirror Installer for installing APK files and app bundles.

Huawei AppGallery: The Huawei AppGallery is acknowledged for its functionality, even though it lacks certain key apps due to issues with Google and Facebook. Despite this limitation, it is described as a growing app store that actively seeks local app developers. The AppGallery is available for all phones as an APK file, offering a user-friendly and secure environment.

Aurora Store: The Aurora Store is presented as a client for the Google Play Store, focusing on providing the complete app catalog in a privacy-oriented manner. Noteworthy features include the ability to install apps without logging into a Google account, simultaneous downloading of multiple apps, and integration with Exodus Privacy to assess app privacy. The Aurora Store boasts a clean interface without advertisem*nts.

These alternative app stores cater to diverse needs, from privacy-focused users to those seeking a wide range of apps beyond what the Google Play Store offers. Users are encouraged to consider their preferences and priorities when exploring these alternatives.

6 beste Google Play Store-alternatieven, app winkels voor je telefoon (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6471

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.