หาก ไม่มี โปรแกรม Powerpoint ปรากฏ บน หน้า จอ คอมพิวเตอร์ จะ มี วิธี การ เรียก ใช้ โปรแกรม อย่างไร (2023)

1. [PDF] คู่มือการใช้งานพื้นฐาน PowerPoint 2016

 • เริ่มใช้งำนโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint. 1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar. 2. เลือก All Programs -> Microsoft Office. 3. เลือก Microsoft Office PowerPoint 2016 ...

2. การสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปสำหรับโปรแกรม Office - Microsoft Support

 • คลิกปุ่ม Windows แล้วเรียกดูโปรแกรม Office ที่คุณต้องการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป · คลิกขวาที่ชื่อโปรแกรมหรือไทล์ แล้วเลือก เปิดตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ · คลิกขวาที่ชื่อโปรแกรม แล้วคลิก ส่งไปยัง > เดสก์ท็อป (สร้าง ...

 • คุณสามารถเพิ่มทางลัดสำหรับโปรแกรมหรือไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

3. ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint - Microsoft Support

 • คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ขณะที่คุณกําลังนําเสนองานนําเสนอของคุณในโหมด การนําเสนอสไลด์ (เต็มหน้าจอ) โดยมีหรือไม่มีมุมมองของผู้นําเสนอก็ได้. เมื่อต้องการทำสิ่งนี้. กด. ไปยังสไลด์ที่ต้องการ. พิมพ์ ...

 • แป้นพิมพ์ลัด PowerPoint สําหรับการนําเสนองานนําเสนอสําหรับรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

4. [PDF] 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint - หน้าแรก

 • ... มีมาให้ในโปรแกรม มีวิธีการดังนี้. ▫ 3.1.1 การเปลี่ยนสีพื้นหลัง. 1. คลิกเลือก ... 6 จะปรากฏสัญลักษณ์หน้าจอสีด าขึ้นมาบนสไลด์ หาก. ต้องการทดลองดูวิดีโอที่ใส่ลง ...

5. [PDF] หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ ของ Microsoft PowerPoint 2010 ...

 • Missing: ไม่มี | Show results with:ไม่มี

6. [PDF] การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

 • เมื่อเปิดโปรแกรม Excel แล้วหน้าจอที่ได้จะมีส่วนต่างๆ ที่ควรรู้จักซึ่งจะทาให้ ... 1. คลิกที่เมนูFile -> คลิก Open หรือ คลิกที่ปุ่ม Open บน Standard toolbar หรือ กด. Ctrl + O จะปรากฏกล่อง Open บน ...

7. ระบบสารสนเทศคลังข้อสอบ ออกแบบ โดย จิรวัฒน์ นาคสง

 • ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างไร. Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office PowerPoint 2007.

8. Power Point Recorder - คู่มือการใช้งาน CMU EZ Studio

 • 1. ไปที่แถบเมนูบริเวณด้านบนของ Power Point · 2. คลิ๊กขวาบริเวณแถบเครื่องมือ · 3. เลือกเมนู Customize the Ribbon · 4. ไปที่เมนู Recording · 5. กดเครื่องหมาย. ✓. เพื่อเปิดเมนู Recording.

 • หากท่านต้องการบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรมที่ไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน พร้อมกับการใช้งานที่ง่ายที่สุด แน่นอนว่า Power Point Recorder สามารถตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอน

Power Point Recorder - คู่มือการใช้งาน CMU EZ Studio

9. บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows.

 • โปรแกรมที่เลือกจะเปิดขึ้นมาบนหน้าจอ. ให้สังเกตที่แถบงาน (Taskbar) จะปรากฏปุ่ม ... ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง อาจจะมีผู้ใช้งานเพียงคนเดียว หรือ ...

 • Microsoft Windows ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 15/12/2023

Views: 5267

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.