สิงขร แปล ว่า ภูเขา (2023)

1. สิงขร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค - Sanook

 • [n.] (P) a mountain, a mountain top, a peak. คำอ่านสิงขอน. คำพ้องความหมาย (Synonym)ภูเขา. ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร · สิงขร. น. (ดู สิขร).

 • สิงขร คืออะไร สิงขร แปลว่าอะไร สิงขร มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ

สิงขร คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค - Sanook

2. สิงขร - พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร - Sanook

 • [n.] (P) a mountain, a mountain top, a peak. คำอ่านสิงขอน. คำพ้องความหมาย (Synonym)ภูเขา. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร.

 • สิงขร คืออะไร สิงขร แปลว่าอะไร สิงขร มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ

สิงขร - พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร - Sanook

3. สิงขร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม ...

 • สิงขร, (-ขอน) น. สิขร. ด่าน, ทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร. เนรนาถ, (เนระนาด) ก. ไม่มีที่พึ่ง, ซัดเซพเนจร, ...

 • ดูความหมายที่พจนานุกรมลองดู Longdo Dictionary

สิงขร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม ...

4. สิงขร, คำไวพจน์ ภูเขา มีอะไรบ้าง - Wordy Guru

 • Jun 10, 2020 · ... เป็นหนึ่งใน คำไวพจน์ ภูเขา มีความหมายว่าอะไร และมีคำไหนอีกบ้าง ไป ... พจนานุกรมไทย สิงขร หมายถึง: [-ขอน] น. สิขร. ดูทั้งหมด ...

 • สิงขร เป็นหนึ่งใน คำไวพจน์ ภูเขา มีความหมายว่าอะไร และมีคำไหนอีกบ้าง ไปดูกันเลย

สิงขร, คำไวพจน์ ภูเขา มีอะไรบ้าง - Wordy Guru

5. สิงขร, คำไวพจน์ ภูเขา

 • Jun 10, 2020 · ... เป็นหนึ่งใน คำไวพจน์ ภูเขา มีความหมายว่าอะไร และมีคำไหนอีกบ้าง ไป ... พจนานุกรมไทย สิงขร หมายถึง: [-ขอน] น. สิขร. ดูทั้งหมด ...

 • สิงขร เป็นหนึ่งใน คำไวพจน์ ภูเขา มีความหมายว่าอะไร และมีคำไหนอีกบ้าง ไปดูกันเลย

สิงขร, คำไวพจน์ ภูเขา

6. สิงขร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

 • English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary. สิงขร, (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, ไศล. สิงขร, (n.) peak Syn. ยอดเขา. ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles ...

 • สิงขร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

สิงขร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

7. คำไวพจน์๑ - NECTEC

 • ๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู: ๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา: ๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล: ๙. ภูเขา =คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์: ๑๐.

 • words

8. ภูเขา - คำไวพจน์ - Google Sites

 • ภูเขา ; บรรพต; สิงขร; พนม ; ไศล; ภู; ศิงขร ; ภูผา; ศิขริน; คีรี ...

 • ข้อมูลส่วนตัว

ภูเขา - คำไวพจน์ - Google Sites

9. ถอดรหัส... - Love All Categories of Books - รักหนังสือทุกประเภท | فيسبوك

 • Oct 30, 2020 · ชื่อภูเขาแปลกๆ เช่นกัน มหิงษะ หมายถึง กระบือ(ควาย) สิงขร หมายถึงเขา คำว่า มหิงษะสิงขร จึงแปลว่า เขาควาย หรือ ภูเขาควายนั่นเอง ส่งท้าย ชื่อสถานที่ ตัวละครใน ...

 • يمكنك رؤية المنشورات والصور وغير ذلك الكثير على فيسبوك.

10. สิงขร หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

 • สิงขร อ่านว่า สิง-ขอน ความหมาย ภูเขา คำนวณได้เลขศาสตร์ 19 เหมาะกับเพศ ชาย คำอ่านภาษาอังกฤษ Sing Khon โดยผู้ที่เกิดวันวันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันเสาร์ ...

 • ชื่อ สิงขร เลขศาสตร์ 19 เพศ ชาย คำอ่านภาษาไทย สิง-ขอน คำอ่านภาษาอังกฤษ Sing Khon ความหมาย ภูเขา โดยผู้ที่เกิดวันวันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันเสาร์ สามารถตั้งชื่อนี้ได้โดยไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลากีนี

สิงขร หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

11. คำไวพจน์สิงขรแปลว่าอะไร - +698 มา จาก ไหน

 • สิงขร. [n.] (P) a mountain, a mountain top, a peak. คำอ่าน สิงขอน. คำพ้องความหมาย (Synonym) ภูเขา. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร. ยุวกสิกร ...

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.