วันที่ ดวง จันทร์ โคจร มา อยู่ ระหว่าง ดวง อาทิตย์ กับ โลก ทำให้ คน บน โลก มอง ไม่ เห็น ดวง จันทร์ จะ ตรง กับ วัน ขึ้น หรือ แรม ประมาณ เท่าใด (2023)

1. ข้างขึ้นข้างแรม - LESA: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

 • วันแรม 8 ค่ำ (Third Quarter): ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งมุมฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้เรามองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีขนาดเท่ากัน. ภาพที่ 2 กระต่ายบนดวงจันทร์. วิธีสังเกตข้าง ...

 • ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA)

ข้างขึ้นข้างแรม - LESA: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

2. การเกิดจันทรุปราคา

 • จันทรุปราคา (เรียกได้หลายอย่าง เช่น จันทรคราส, จันทรคาธ, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เรียงอยู่ในแนวเดียวกันพอดี จันทรุปราคา จะเกิดขึ้น ...

3. ข้างขึ้น ข้างแรม

4. ปรากกฎการณ์ของโลก - SciMath

 • Feb 26, 2018 · หลายคนเข้าใจว่า ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 29.5 วัน ดังนั้น ในวันที่ดวงจันทร์มาอยู่ในตำแหน่งตรงกับดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือน คือวันแรม 15 ค่ำ ควรจะเกิดสุริยุปราคา (solar ...

 •  ข้างขึ้น – ข้างแรม (The Moon’s Phases)

ปรากกฎการณ์ของโลก - SciMath

5. ข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คือคำตอบ

 • Jan 31, 2019 · เดือนมืด (New Moon) ตรงกับแรม 15 ค่ำ เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ในวันนี้ ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์มาตกกระทบ จึงดูเหมือนดวง ...

 • ข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนผิวดวงจันทร์ในองศาที่แดกต่างกัน

ข้างขึ้นข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก คือคำตอบ

6. บทเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

 • สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับ จันทร์ดับ เมื่อ ...

 • ¡ÒÃà¡Ô´¡ÅÒ§ÇѹáÅСÅÒ§¤×¹                 à¹×èͧ¨Ò¡ âÅ¡à»ç¹ºÃÔÇÒâͧ´Ç§ÍÒ·ÔµÂì â´ÂâÅ¡¨ÐËÁعÃͺ´Ç§ÍÒ·ÔµÂì 1 Ãͺ à»ç¹àÇÅÒ 365 Çѹ ËÃ×Í 1 »Õã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹâÅ¡¨ÐËÁعÃͺµÑÇàͧ 1 Ãͺ â´Â¡Ô¹àÇÅÒ 24 ªÑèÇâÁ§ ¨Ö§Ê觼ÅãËé´éÒ¹·Õèâ´¹áʧ¨Ðà»ç¹àÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ Êèǹ´éÒ¹·ÕèäÁèâ´¹áʧ¨Ðà»ç¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ àÁ×èÍâÅ¡ËÁعä»àÃ×èÍÂæ ´éÒ¹·ÕèäÁèâ´¹áʧ ËÃ×Í¡ÅÒ§¤×¹ ¨Ð¤èÍÂæ ËÁعà»ÅÕè¹ÁÒ¨¹¡ÅÒÂÁÒà»ç¹¡ÅÒ§Çѹ àÃÒàÃÕ¡»ÃÒ¡¯¡Òóì¹ÕéÇèÒ ¡ÅÒ§Çѹ áÅСÅÒ§¤×¹

7. แบบทดสอบเรื่อง ดวงจันทร์ - ProProfs Quiz

 • ถ้าขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ด้านที่หันเข้าหาโลกในคืนที่คนบนโลกเห็นเป็นวันเดือนมืดแรม 15 ค่ำ เราจะเห็นโลกเป็นสว่างเต็มดวง เนื่องจากเมื่อดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในตำแหน่งที่เหมาะสม แสงจากดวง ...

 • Quiz Description

แบบทดสอบเรื่อง ดวงจันทร์ - ProProfs Quiz

8. ดิถีของดวงจันทร์ (Phases of the moon) - IPST Magazine - สสวท.

 • Missing: ตรง เท่าใด

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 12/10/2023

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.