คํา ไวพจน์ เมือง ทั้งหมด (2023)

1. เมือง - คำไวพจน์ - Google Sites

 • เมือง ; ธานินทร์; ราชธานี; ธานี; นคร ; นครินทร์; นคเรศ; สถานิย; ประเทศ ; บุรินทร์; พารา; กรุง; นครา ...

 • ข้อมูลส่วนตัว

เมือง - คำไวพจน์ - Google Sites

2. คำไวพจน์ เมือง - Wordy Guru

 • นคร · ธานินทร์ · กรุง · ธานิน

 • รวม คำไวพจน์ เมือง ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ เมือง - Wordy Guru

3. คำไวพจน์ 572 คำ พร้อมความหมาย - ติวฟรี.คอม

 • May 1, 2020 · คำไวพจน์ ปลา. มัจฉา; มัสยา; มัจฉาชาติ; มิต; ชลจร; วารีชาติ; อัมพุชา; มีน; มีนา; ปุถุโลม. คำไวพจน์ เมือง. บุรี; ธานินทร์; ราชธานี; ธานี; นคร; นครินทร์; นคเรศ; ส ...

 • รวบรวมรายชื่อคำไวพจน์เอาไว้มากที่สุด พร้อมความหมาย การนำไปใช้ และตัวอย่างการใช้งานคำไวพจน์ในโอกาสต่างๆ เพื่อผู้สนใจทั่วไปได้ทำความรู้จักกัน

คำไวพจน์ 572 คำ พร้อมความหมาย - ติวฟรี.คอม

4. เมือง - คำไวพจน์

 • คำไวพจน์ของ “เมือง” คือ บุรี ธานี นคร ปุระ กรุง ธานินทร์ นครินทร์ นคเรศ บุรินทร์ พารา กรุง นครา ตัวอย่างการนำไปใช้

 • เมือง คำไวพจน์ของ  “ เมือง ”  คือ บุรี  ธานี   นคร   ปุระ   กรุง    ธานินทร์ นครินทร์  นคเรศ  บุรินทร์ พารา  กรุง  นครา ...

เมือง - คำไวพจน์

5. คำไวพจน์ เมือง

 • "คำไวพจน์ เมือง" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง? · กรุง · ธานิน · ธานินทร์ · ธานี · นคร · นครา · นครินทร์ · นคเรศ ...

 • รวม คำไวพจน์ เมือง ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ เมือง

6. คำไวพจน์๑ - NECTEC

 • เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง: ๖. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู: ๗. ดอกไม้ =บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา: ๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี ...

 • words

7. คำไวพจน์

 • คำไวพจน์ (การหลากคำ) เป็นชื่อเรียกคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่ง มีความหมายต่างกัน ... 5. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง 6. ผู้หญิง =สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี ...

8. "คำไวพจน์" คืออะไร? รวมคำพ้องความหมายน่ารู้ในภาษาไทย - ไทยรัฐออนไลน์

 • May 27, 2021 · คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน เรียกอีกอย่างว่า "คำพ้อง" เช่น รอ และ คอย, คน และ มนุษย์, บ้าน และ เรือน เป็นต้น

 • คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกัน หรือคล้ายกันมาก แต่เขียนและออกเสียงต่างกัน

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 26/10/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.